September 2019

September

19.09.2019: IAA Frankfurt: 9c, 9e
24.09.2019: Jahrgangsstufentest Deutsch 6. Jahrgangsstufe
25.09.2019: Jahrgangsstufentest Englisch 7. Jahrgangsstufe
26.09.2019: Jahrgangsstufentest Mathematik 6. Jahrgangsstufe
30.09.2019 - 02.10.2019: Kennenlerntage Hobbach: 5a, 5b, 5c